• WBOX ?zellikleri
  • >
  • Web Paketi ?zellikleri

??eriklerinizi kendiniz y?netin

WBOX'?n sahip oldu?u benzersiz ?zellikler ile websiteniz i?in ihtiyac?n?z olan her ?eye fazlas? ile sahip olursunuz. ??eri?inizi kendiniz kolayl?kla y?netebilirsiniz. ??eriklerinizi, resimler ile, videolar ile ve dok?manlar ile zenginle?tirebilirsiniz. WBOX'?n ?zelliklerine g?z atal?m.

Geli?mi? Navigasyon

Geli?mi? Navigasyon,

kolay y?netilen websitesi

WBOX size ?zg?rl?k sunar. ??eriklerinizi ?zg?rce girmeniz i?in kullan?m? kolay bir y?netim paneli sunar. ??eriklerinizi zorluk ?ekmeden girersiniz. Ziyaret?ilerinizde kaybolmadan sitenizi gezerler. Web sitenizde kullan?lan men? yap?s? ile istedi?iniz i?eri?i diledi?iniz i?erik grubunun alt?nda g?sterebilirsiniz. Site ?zellik sayfalar?n? da diledi?iniz men? alt?nda g?sterebilirsiniz.

Arama Motoru Dostu Tasar?m?

Arama Motoru Dostu Tasar?m?,

google'da kolay bulunun

WBOX??n her bir tasar?m ve kodlama ad?m?nda site i?erisindeki her bir obje, google ile uyumlu, kolayca google taraf?ndan indekslenebilecek ?ekilde ayarlanm??t?r. Site i?eriklerinizi girdikten hemen sonra site haritan?za ekledi?iniz i?eri?in bilgileri eklenir ve Google??n sitenizi g?ncelleme sonras?ndaki ilk ziyaretinde Google taraf?ndan yeniden indekslenirsiniz. Dolay?s? ile WBOX ile ?google?da ??km?yorum? derdi asla ya?amazs?n?z. Hatta WBOX??n sahip oldu?u ?st?n Google Optimizasyonu sayesinde, Google?da rakiplerinizinde ?st?nde ??kman?z k?sa zamanda m?mk?nd?r.

Geli?mi? Dok?man Y?netimi

Geli?mi? Dok?man Y?netimi,

Dok?manlar?n?z? organize edin ve payla??n

WBOX size geli?mi? bir dok?man y?netim sistemi sunar. Bu sayede i?eriklerinizden ayr? olarak dok?manlar?n?z? ve ?e?itli dosyalar?n?z? s?k??t?rarak web sitenize ekleyebilirsiniz. Ekledi?iniz dok?manlar?, i?erikleriniz, haberleriniz ve etkinlikler ile ili?kilendirip ilgili i?erik sayfalar?nda g?z?kmesini sa?lars?n?z. Bu sayede sisteme ayn? dok?man?, farkl? i?erikler i?in 2 ? 3 kere y?klemeyip hosting alan?n?zdan tasarruf etmi? olursunuz. WBOX ile dilerseniz 1 dok?man? 1000 tane i?eri?in alt?nda g?sterebilirsiniz.

Haber Y?netim Sistemi

Haber Y?netim Sistemi,

kolayca haberlerinizi g?ncelleyin

WBOX??n sundu?u haber y?netimi ile ?irketiniz, ?r?nleriniz, kurumunuz veya kendiniz hakk?ndaki haberleri kolayl?kla ekleyip d?zenleyebilirsiniz. Dilerseniz sisteme ekledi?ini her bir haber i?in resim galerisi a?abilir, haber ile ilgili dok?manlar?n?z? ve dosyalar?n?z? ili?kilendirebilir, video ekleyebilirsiniz. Bunun da ?tesinde, ekledi?iniz haber ile ilgili konum bilgisi vermek istiyorsan?z google haritalar?n? ekleyip ziyaret?ilerinize ayr?nt?l? adres ve yol bilgisi de verebilirsiniz.

Ekledi?iniz t?m haberler sisteme kaydedilir. Gerekti?inde haber i?eri?i hakk?nda tekrar d?zenleme yapabilirsiniz, gerekti?inde de haberi silebilirsiniz. Son eklenen iki haber ana sayfada g?z?k?r. Haberleriniz h?zl? bir ?ekilde google taraf?ndan indekslenir.

Geli?mi? Video Y?netimi

Geli?mi? Video Y?netimi,

videolar?n?z? ekleyin ve payla??n

Videolar?n?z? ister cep telefonu ile ?ekin isterseniz de kameran?z ile ?ekin. WBOX ile de?i?en bir ?ey yok. T?m videolar?n?z? ?zg?rce web sitenize y?kleyebilir, ard?ndan i?erikleriniz, haberler ve etkinlikler ile ili?kilendirebilirsiniz.

Geli?mi? Video Y?netimi sayesinde .avi, .mov, .3gp, .flv .mpg, .mpeg ve mp3 format?ndaki dosyalar?n?z? ?ok kolay bir ?ekilde y?kleyebilirsiniz. Y?kledi?iniz dosyalar, y?kleme esnas?nda .flv format?na d?n??t?r?lerek videonun disk ?zerindeki yerinden maksimum tasarruf sa?lan?r. Bu da ihtiyac?n?z olan hosting alan? miktar?n?n azalmas?na sebep olacakt?r.

?li?kilendirme y?ntemi sayesinde de ayn? videoyu, farkl? i?eriklerin alt?na ikinci kere y?klemek zorunda kalmazs?n?z. Tek bir video ve y?zlerce i?eri?iniz alt?nda ayr? ayr? yer alabilir.

Etkinlik Y?netimi

Etkinlik Y?netimi,

fuar, organizasyon, ne etkinlik varsa ekleyin

WBOX??n sundu?u etkinlik y?netimi ile etkinlik takviminiz i?erisinde yer alan olaylar?, aktiviteleri ekleyebilir, kat?ld???n?z fuar, konferans, davet, seminer gibi etkinlikler hakk?nda ayr?nt?l? bilgi verebilirsiniz. Di?er i?eriklerinizde oldu?u gibi her bir etkinlik ba?l??? alt?nda resim galerisi olu?turabilir, video, dok?man ve dosyalar?n?z? ili?kilendirebilirsiniz. Dilerseniz etkinli?in yap?laca?? mek?n konumu hakk?nda google map kullanarak ayr?nt?l? adres bilgisi de verebilirsiniz.

Resim Galerileri

Resim Galerileri,

i?erik sayfalar?n?za diledi?iniz kadar resim ekleyin

WBOX ile olu?turdu?unuz i?erik, haber, etkinlik, ?r?n ve hizmet sayfalar?n?z?n her biri i?in resim galerisi de olu?turabilirsiniz. Resimleri ekledikten sonra s?rekle b?rak ?zelli?i ile resimlerin s?ralar?n? de?i?tirebilirsiniz. Gayet basit ve kullan??l?. Ekledi?iniz resimler web siteniz i?inde tek t?klama ile light box i?inde a??l?r. Ziyaret?ilerinizin resimlere eri?imleri, b?y?tmeleri k???ltmeleri ?ok basittir.

Y?kledi?iniz resimlerin boyutu 2MB ? 3MB gibi b?y?k olsa bile, WBOX resimlerinizi k???lt?p, ekran?n?z i?in en uygun b?y?kl??e getirip sunumu ger?ekle?tirir. Bu sayede normal ?artlarda 20 ? 30 saniyede a??lmas? gereken bir resim yakla??k 1 saniye gibi ?ok k?sa bir s?rede a??l?r.

?oklu dil deste?i

?oklu dil deste?i,

web siteniz her dil konu?sun

WBOX ile web sitenizde istedi?iniz dil ile sunum yapabilirsiniz. WBOX paketlerinden birini ald???n?zda T?rk?e dil se?ene?inin yan?nda ?ngilizce dil se?ene?i de ?cretsiz olarak gelir. Sadece T?rk?e ve ?ngilizcenin yeterli olmayaca??n? d???n?yorsan?z ekstra lisan se?enekleri i?in minimum bir ?cret ?deyerek web sitenizin di?er lisanlarda da yay?n yapmas?n? sa?layabilirsiniz. Yani ister 2 dil se?ene?i ile yay?n yap?n, isterseniz de 10 dil se?ene?i ile yay?n yap?n. ?zg?rs?n?z.

Geli?mi? Anket Sistemi

Geli?mi? Anket Sistemi,

ziyaret?ilerinizin hemen fikrini al?n

WBOX size geli?mi? anket sistemini ?cretsiz sunar. Bu sayede diledi?iniz kadar anket olu?turup ziyaret?ilerinizin bilgisini alabilirsiniz. Her bir ankete diledi?iniz kadar anket ??kk? ekleyebilirsiniz. Son ekledi?iniz anket ana sayfan?zda g?z?k?r ve son derece ??k barlar ile anket sonu?lar?n? hem y?zdelik hem de say?sal olarak ??renebilirsiniz.

Men? Y?netimi

Men? Y?netimi,

daha kolay, daha organize i?erik y?netimi

WBOX ile ilgili gelen ve web sitenizde sunmak istedi?ini bir ?ok ?zellik var. Bunlar? farkl? men?lerde sunabilirsiniz. Sitenizin en ?st k?sm?nda "?st men?", alt k?sm?nda ise "alt men?" bulunmaktad?r.

Bunlar?n yan?nda i?erik gruplar?n?z?n yer ald??? "ana men?" vard?r. ?? farkl? men?de de hangi site ?zelliklerinin olaca??na siz karar verirsiniz. ?zg?rs?n?z.

Zengin Renk Se?enekleri

Zengin Renk Se?enekleri,

web sitenizin rengini se?in

WBOX size zengin renk se?ene?i sunar. ?u anda 10 renk se?ene?i sunan WBOX, ileride eklenecek yeni tasar?mlar? ile renk ve tasar?m kombinasyon ?e?itlili?ini 100??n ?st?ne ??karacakt?r. Site renklerinizi, kurumsal veya i?eriklerinize uygun renkleri uygulamak ?ok kolay. Tek bir t?klama ile 1 ? 2 saniye i?inde sitenizin t?m rengini ve tasar?m?n? de?i?tirmeniz m?mk?n. Size uygunu hangisi ise onu kullan?n.

E-Mail List ?yeli?i

E-Mail List ?yeli?i,

m??terilerinize kendinizi hat?rlat?n

S?rekli m??terilerinizle diyalog halinde olman?z, kendinizi onlara belirli aral?klarla ?e?itli sebeplerle hat?rlatman?z size b?y?k avantaj sa?lar. Bu y?zden onlar?n e-mail adresleri sizin i?in b?y?k ?nem ta??r.

WBOX, ziyaret?ilerinizin ve potansiyel m??teri adaylar?n?z?n size kendi istekleri ile b?rakt?klar? e-mail adreslerini d?zenli ve g?ncellenmi? bir ?ekilde sunar. Art?k yapman?z gereken sadece g?nderiyi ger?ekle?tirmek ve geri d?n??leri sa?layacak e-posta ile m??terilerinizi cezbetmektir.

S?k?a Sorulan Sorular

S?k?a Sorulan Sorular,

ziyaret?ilerini bilgilendirin

S?k?a sorulan sorular b?l?m?n? WBOX size g?ncellenebilir dinamik bir yap?da sunmaktad?r. Ziyaret?ilerinizi hizmetleriniz ve ?r?nleriniz ile ilgili daha iyi bilgilendirmeniz i?in sorulmas? muhtemel sorular? daha ?nceden cevaplar? ile birlikte sisteme eklersiniz. Bu sayede hem olas? telefon trafi?ini engellemi?, hem ziyaret?inize daha h?zl? bilgi vermi? hem de sahip oldu?unuz i?erik ile google?da daha da ?st s?ralarda yer al?rs?n?z.

Google Haritalar?

Google Haritalar?,

kolay ve pratik adres tarifi

WBOX ile diledi?iniz her sayfaya Google Map kodu ekleyip sayfalar?n?z?n i?eriklerini daha da zenginle?tirebilirsiniz. Google map ile etkinlik, haber ve i?erik sayfalar?n?za google haritalar?n? ekleyip ziyaret?ilerinize konum ve y?n bilgisini kusursuz olarak sunabilirsiniz.

Logo Y?netimi

Logo Y?netimi,

Logolar?n?z? kolayca g?ncelleyin

WBOX ile olu?turdu?unuz web sitesine logonuzu kendiniz y?kleyip etkinle?tirebilirsiniz. ?stedi?iniz kadar logo y?kleyip sadece bir tanesini kullanabilirsiniz.

Yaz?c? Dostu Sayfa

Yaz?c? Dostu Sayfa,

ziyaret?ilerinizin i?ini kolayla?t?r?n

Web sitenize ekledi?iniz her bir i?erik, ?r?n, haber, etkinlik i?in WBOX ziyaret?ileriniz i?in yaz?c? dostu sayfalar olu?turur. Bu sayede yaz?c?n?zdan ??kmas?n? istemedi?iniz, fazladan k???t, kartu? veya toner israf?na neden olacak men?, sitenizin ?st k?sm? ve alt k?sm? gibi alanlar? i?eri?inizden ay?r?p ??kartmay?z. Bunun yerine yaz?c? dostu sayfan?z?n ?st k?sm?na logonuz gelir ve sanki antetli ka??da ??kt? al?yormu? gibi yaz?c? ??kt?s?n? al?rs?n?z.

Arkada??na G?nder Formu

Arkada??na G?nder Formu,

ziyaret?ileriniz i?eri?inizi ba?kalar? ile payla?s?n

Web sitenizin sayfalar?nda dola?an ziyaret?ilerinizin, ilgilerini ?ekebilecekleri konular? an?nda arkada?lar? veya yak?nlar? ile payla?malar? i?in ?nemli bir uygulama. Bu ?zellik sayesinde ziyaret?ileriniz, i?eri?inize ilgi duyabilecek tan?d?klar?na sitenizin adresini an?nda iletebilirler. Dolay?s? ile site ziyaret?i say?n?z?n artmas?na sebep olur.

?leti?im Formlar?

?leti?im Formlar? ,

m??terilerinize daha kolay ileti?im imkan? sunuyoruz

WBOX ile gelen ileti?im formlar? sayesinde ziyaret?ileriniz sizinle vakit kaybetmeden irtibata ge?ip sorular?n?, problemlerini, olumlu ve olumsuz ele?tirilerini size mail atarak g?nderebilirler. Her i?eri?inizin alt?ndaki ayr?nt?l? bilgi formu, ileti?im sayfan?zdaki ileti?im formlar? potansiyel m??teri adaylar?n?n ya da ziyaret?ilerinizin size daha ?ok yak?nla?mas?n? sa?layacakt?r.

Ziyaret?i Defteri

Ziyaret?i Defteri,

ziyaret?ileriniz d???ncelerini payla?t?klar? ortak yer

WBOX ile beraber gelen ziyaret?i defteri sayesinde, web siteniz ve di?er konularla ilgili yorum b?rakmak isteyen ziyaret?ileriniz sitenize mesaj b?rak?p g?r??lerini sunabilirler. G?nderilen mesajlar ?ncelikle site y?neticisi taraf?ndan onaylan?r daha sonra yay?na al?n?r. Bu sayede istenmeyen, web sitenizde g?r?nt?lenmesi uygun olmayan mesajlar?n yay?nlanmas?n? da engellemi? olursunuz.

D?viz Kurlar?

D?viz Kurlar?,

IMKB'den g?nl?k d?viz kur bilgileri otomatik sitenize yans?r

Merkez Bankas??ndan otomatik olarak ?ekilen d?viz kurlar? WBOX taraf?ndan web sitenize yans?t?l?r. En ?ok kullan?lan para birimleri olan Dolar, Euro ve Sterlin verilerini WBOX??n d?viz kuru ?zelli?ini etkinle?tirdi?inizde, web sitenizin ana sayfas?nda g?r?nt?lemi? olursunuz.

Hava Durumu

Hava Durumu,

diledi?iniz ilin hava durumunu web sitenizde yay?nlay?n

WBOX ile T?rkiye?deki 81 ilden dilediklerinizi i?aretleyip web sitenizin ana sayfas?nda g?z?kmesini sa?layabilirsiniz. Sadece 3 b?y?k ilimiz de?il, hangi ilde hizmet veriyorsan?z, hangi illere hizmet g?t?r?yorsan?z onlar? da ekleyin.

Hava durumu verileri Devlet Meteoroloji ??leri?nin sisteminden anl?k olarak ?ekilmektedir.