• WBOX
  • >
  • S?k?a Sorulan Sorular
  • WBOX Web Paketi
  • -
  • S?k?a Sorulan Sorular

WBOX??n di?er web sitelerinden fark? ne?

WBOX ile kaliteli, fonksiyonel, kolay g?ncellenebilir ve arama motorlar? taraf?ndan kolayca bulunabilen bir web sitesine sahip olmak i?in haftalar?n?z?, aylar?n?z? harcaman?za gerek kalmaz. WBOX, internette sorunsuz bir ?ekilde yer alman?z i?in ihtiyac?n?z olan, hosting, alan ad? tescili, e-mail ve web sitesini t?m ?zellikleri bir paket halinde toplay?p, ihtiyac?n?z olan ?l??de size sunan bir hizmettir.

Ayn? ?zelliklerde bir web sitesine sahip olmak i?in ba?ka yerlerde binlerce dolar ?derken, WBOX neden bu kadar ucuz?

WBOX projesi yakla??k 1 senelik ciddi bir ?al??man?n ?r?n?d?r. WBOX?? planlarken ?ncelikli hedef istisnas?z her kesimden insan?n kolayca kullanabilece?i, maksimum ?zelliklere sahip, maksimum verimlilik sa?layan bir web sitesini minumum fiyata sunmakt?. WBOX bunu ba?aran d?nya ?zerindeki nadir projelerden biridir. Olu?turulan sistem ile sadece dakikalar i?inde web siteniz kullan?ma ve i?erik giri?ine haz?r hale gelir. Kar??l???nda ise hem websiteniz, hem e-mail hizmetiniz, hem hosting hizmetiniz hem de di?er destek, domain tescili gibi ?cretler i?in senelik minumum bir ?cret ?dersiniz.

Neden WBOX?? tercih etmeliyim?

?   Az para ?deyip, y?ksek verimlik ile ?al??an bir web sitesine ihtiya? duyuyorsan?z,
?   Daha ?nceki web siteleriniz ile ?google?da ??km?yorum? derdi ya??yorsan?z,
?   Teknik destek ile ilgili problemler ya??yorsan?z,
?   Daha ?nce ?al??t???n?z hizmet sa?lay?c?n?z s?rekli s?priz fiyatlar ??kart?yosa, ne ?deyece?inizi bilemiyorsan?z,
?   ??eriklerinizin sunumunda video, resim galerileri, dok?man ekleme gibi ?zelliklere ihtiya? duyuyorsan?z,
?   Her an kontrol?n?z alt?nda s?rekli g?ncellenebilir bir web sitesine ihtiya? duyuyorsan?z,
?   Servis sa?lay?c? firma taraf?ndan yap?lan g?ncellemeler i?in ?cret ?demek zorunda b?rak?l?yorsan?z,
?   Var olan web sitenizde, i?erikleriniz i?in diledi?iniz gibi gruplama ve kategorilendirme yapam?yorsan?z veya bunlar i?in makul olmayan ?cretler talep ediliyorsa,
?   Web siteniz i?in ?oklu dil deste?i ihtiyac? duyup, istedi?iniz dilde yay?n yapmak istiyorsan?z
WBOX?? tercih etmemeniz i?in hi? bir neden yok.

WBOX i?in senelik ?dedi?im ?cret ?ok de?il mi?

Hay?r. WBOX sa?lad??? olanaklar ve hizmet ile en makul fiyata en kaliteli hizmeti vermektedir. Di?er firmalara websitenizin bar?nd?r?lmas? i?in her sene ?dedi?iniz ?cret kadar bir kar??l??? hem hosting ve email hizmeti i?in hem de web siteniz i?in ?dersiniz. Unutmay?n, bu ?zelliklerde bir web sitesine komple sahip olmak istedi?inizde, her sene ?deyece?iniz hosting, e-mail ve destek hizmetinin yan?nda minumum 7.000$ ? 10.000$ dan ba?layan sadece web sitesi i?in ?cret ?demeniz gerekir. Bu ?cretleri size yans?tmayan WBOX ile bu masraflardan kurtulmu? olursunuz.

WBOX ile kendi alan ad?m? kullanabilir miyim?

Evet. WBOX ile daha ?nce tescil ettirdi?iniz alan ad?n?z? kullanabilirsiniz. Bunun i?in sadece name server ayarlar?n?z? de?i?tirmeniz yeterli olacakt?r. Teknik destek ekibimizden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

WBOX??n hosting hizmetini ba?ka bir firmadan alabilir miyim?

Hay?r. WBOX hem web sitesi hem de hosting hizmetini kapsayan bir ??z?md?r.

POP e-mail deste?i var m??

Evet. WBOX paketleri dahilinde ald???n?z e-mail adreslerini ister webmail ile isterseniz Outlook gibi mail programlar?ndan isterseniz de cep telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz.

WBOX bir web hosting servisi mi? Yoksa web site sihirbaz? m??

?kisi de. WBOX bir firma i?in, bir kurulu? i?in ya da web sitesi ihtiyac? olan herhangi bir olu?um i?in komple bir ??z?md?r. Hem web sitenizi olu?turursunuz hem de hi? bir ekstra masraf ?demeden web sitenizi host edersiniz hem de e-mail hizmeti al?rs?n?z.

WBOX?? kullanmak i?in kod bilmem gerekir mi?

Hay?r. WBOX?? kullanmak i?in herhangi bir programlama dili veya kod bilmenize gerek yoktur. Bilgisayarda yaz? yazabilen herkes WBOX?? kolayl?kla kullanabilir, web sitesine sayfa, resim, video, dok?man ekleyebilir.

WBOX?? kullanmak i?in tasar?m programlar?n? kullanmay? bilmem gerekir mi?

Hay?r. WBOX kullanmak i?in photoshop, corel gibi tasar?m programlar?n? kullanman?za gerek yok. Gerekli tasar?mlar ve renk se?enekleri WBOX ile birlikte gelmektedir. Tek yapman?z gereken sadece i?erikleri, resimleri y?klemektir.

Daha ?nce WBOX gibi ama Google dostu olmayan platformalar duymu?tum? WBOX da bunlardan biri mi?

Kesinlikle hay?r. WBOX %100 google dostudur. WBOX planlan?rken, kodlar? yaz?l?rken, tasar?m? yap?l?rken, her a?amada Google dostu olmas?na ?zen g?sterilmi?tir. Dolay?s? ile girdi?iniz her i?erik k?sa s?re i?inde Google?da ??kacakt?r.

Bir web sitesine zaten sahibim ancak WBOX daha cazip geldi. ??eriklerimi WBOX?a ta??yabilir miyim?

Evet. Sahip oldu?unuz her i?eri?i WBOX?a ta??yabilirsiniz. WBOX?? ald?ktan sonra destek ekibimize bildirdikten sonra ba?ka bir adreste size i?eriklerinizi girmeniz i?in alan yarat?rlar. Eski siteden bilgilerinizi ta??ma i?lemini tamamlad?ktan sonra WBOX?? yeni sitenize ta??r?z.

WBOX g?ncellemeleri i?in herhangi bir ?cret ?deyecek miyim?

Hay?r. WBOX?a sahip olduktan sonra hi? bir g?ncelleme i?in ?cret ?demezsiniz.T?m g?ncellemeleriniz WBOX taraf?ndan ?cretsiz yap?l?r. Asla supriz ?cretler ??kmaz.

WBOX?a ekleyece?im i?erikler, ?r?nler, hizmetler veya di?er i?eriklerim i?in bir s?n?rlama s?z konusu mu?

Hay?r. WBOX?ta herhangibir s?n?rlama s?z konusu de?ildir. WBOX ile gelen hosting boyutlar? ortalama bir site i?in makuldur. Genelde fazla alana ihtiya? duyulmaz. Ancak hosting alan?n?z? yine de geni?letmek isterseniz minumum fiyatlar ile bu hizmeti WBOX sa?lar.

WBOX?a videolar?m? ekleyebiliyor muyum?

Evet. WBOX i?ine y?kledi?iniz her video?yu istedi?iniz i?erik sayfas?nda g?sterebilirsiniz. Kullan?lan y?ntem sayesinde sadece 1 kez videoyu y?klersiniz ve ayn? videoyu istedi?iniz kadar i?erik sayfas?nda g?r?nt?lenmesini sa?layabilirsiniz. Bu sayede hosting alan?n?zdan ?nemli boyutta tasarruf sa?lam?? olursunuz.

WBOX?a d?k?manlar, programlar, vb. ekleyebilir miyim?

Evet. WBOX i?ine istedi?iniz kadar d?k?man, program vb. Dosyalar y?kleyip, belirtti?iniz i?erik sayfalar?ndan g?r?nt?lenmesini sa?layabilirsiniz. Kullan?lan sistem ile dosyay? sadece bir kere y?klersiniz ama y?zlerce i?erik sayfas?n?n alt?nda g?sterebilirsiniz. Bu sayede web hosting alan?n?zdan ciddi bir tasarruf sa?lam?? olursunuz.

WBOX ile online sat?? yapabilir miyim?

WBOX ile ?r?nlerinizi, hizmetleriniz ziyaret?ilerinize sunabilir ve size geri d?nmelelerini sa?layabilirsiniz. Ancak WBOX ile kredi kart? ile herhangi bir i?lem yapamazs?n?z.

WBOX ile web sitem ka? dilde yay?n yapabilir?

WBOX hizmet verdi?i dil say?s?n? h?zla artt?rmaktad?r. T?rk?e ve ingilizce dil se?ene?i ?cretsiz olarak gelmektedir. Bunlar haricinde talep edece?iniz her hangibi bir dil i?in senelik minumum bir rakam ?deyerek ektra dil hizmetini kullanabilirsiniz. WBOX ile ayn? anda 20 taneden fazla dil se?ene?i ile hizmet verebilirsiniz.

WBOX hizmetini nas?l sat?n alabilirim?

WBOX'? www.wbox.web.tr sitesinde fiyatlar men?s? alt?ndaki sipari? formunu doldurup sat?n alabilirsiniz. Bankaya ?creti yat?rd?ktan hemen sonra WBOX??n?z dakikalar i?inde belirti?iniz alana y?klenir ve kullan?ma haz?r olur.

WBOX?? hizmetini sat?n ald?ktan sonra web sitem ne kadar s?re sonra a??l?r?

WBOX i?in gerekli ?demeyi ger?ekle?tirdikten hemen sonra destek ekibimize haber vermeniz halinde hemen i?leminiz ger?ekle?tirir.

WBOX ile web sitemi haz?rlamak ne kadar s?remi al?r?

WBOX?? daha ?nce kulland?ysan?z yeni web sitenizi haz?rlamak 20 ? 30 dk s?renizi alacakt?r. ??eri?iniz fazlal???na g?re bu s?re artabilir.

??erik girme i?i ile u?ra?mak istemiyorum? ??eri?imi siz girer misiniz?

Evet. Bunu yapabiliriz. E?er t?m i?erikleriniz haz?r ise, i?eriklerinizi bize g?nderin. ??eriklerinizin b?y?kl???ne g?re uygun fiyat teklifimizi sunal?m. Dilerseniz bu hizmeti ?creti kar??l???nda WBOX bayilerinden de alabilirsiniz.

WBOX ile bir sayfaya koyaca??m yaz?, resim, video ve dok?man say?s?nda herhangi bir k?s?tlama var m??

Hay?r. Hosting boyutunuzu izin verdi?i s?rece, istedi?iniz kadar yaz?, resim, video ve dok?man ekleyebilirsiniz.

WBOX ile web sitemi g?ncellemek, i?eri?ini zenginle?tirmek i?in herhangi bir program? bilgisayar?ma kurmam gerekir mi?

Hay?r. WBOX ile extra hi? bir programa ihtiya? duymazs?n?z. D?nyan?n neresinde olursan?z olun internete ba?l? herhangi bir bilgisayardan t?m i?eri?inizi kolayca g?ncelleyebilirsiniz.

WBOX ile web sitemi cep telefonlar?ndan gezebilir miyim?

Evet. WBOX t?m pop?ler web browserlar? i?in uygundur. Dolay?s? ile cep telefonunuzdan da rahatl?kla web sitenizi gezebilirsiniz.